Hengkun, Jiang, Institute of African Studies, Zhejiang Normal University, China