Liang, Yijian, Center for African Studies Yunnan University, China, China